MGA PATAKARAN TUNGKOL SA PRIVACY

Mga Patakaran Tungkol Sa Privacy

Panimula

Ang website, http://www.walkfree.org (the “Site”) ay pinapatakbo ng Walk Free, isang campaign and educational na organisasyon (“Tayo” or “Kami”).

Walk Free ay isang non-profit na korporasyon dedikado sa pag-angat ng kaalaman ng publiko, paglaganap ng Gawain, at pag-impluensiya ng ugali ng bawat mamamayan tungkol sa isyu ng pangkasalukuyang pang-aalipin.

Pinapangako ng Walk Free na pangalagaan ang inyong privacy online. Sa baba, makakakita kayo ng impormasyon kung paano naming pina-pangalagaan ang inyong privacy at paano naming sinisgurong ligtas ang inyong personal na impormasyon at data.

Ang Inyong Personal Na Impormasyon

Papadalhan kayo ng updates sa email ng Walk Free. Kung nais niyo na itigil ang subscription sa aming mailing list, ang kailangan niyo lang gawin ay i-email kami sa info@walkfree.org . If at any time you would like to at gawing subject ang “unsubscribe.”

Hindi naming binabahagi sa aming mga kaakibat na grupo ang inyong ibibigay na impormasyon kung walang pahintulot galling sa into. Maari naming ibahagi ang inyong impormasyon sa mga sumusunod na grupong kaakibat naming:

Mga Kaakibat Na Third Party. Halimbawa, an gaming mga database administrators, ang tanging layunin at para matulungan kaming magawa ng maayos ang trabaho naming. Hindi ipamamahagi ng mga grupong ito ang inyong personal na impormasyon or gamitin it sa anumang paraan bukod sa kung anuman ang iutos naming.

Third Party Administrators, kagaya ng mga organisasyon na katrabaho naming para padaliin ang malakihang pamamahagi ng mga mensahe. Ang laman ng mga emails ay manggagaling sa Walk Free at walang direct access ang mga third parties na ito sa inyong personal na impormasyon.

Sa karagdagan, at kung kayo’y merong pahintulot lamang, pinapasa naming ang inyong personal na impormasyon sa mga sumusunod na grupo (at ito’y standard practice):

Mga lider, mga news publications, at iba pa pag pinili niyong gamitin ang aming email tool para padalhan sila ng mensahe.

Mga lider, mga news publications at ang publiko pag kayo’y pumirma ng petisyon or sumagot ng survey.

Pag binigay niyo sa Walk Free ang inyong personal na impormasyon, ginagawa naming lahat ng paraan para siguraduhing ito’y secure. Hindi garantisadong 100% na secure ang anumang data na itra-transmit niyo sa internet pero siguradong papangalagaan namin ito.

Kung sakaling may pangyayari na ang ibang miyembro ay inaabuso o ginagamit para sa hindi kaaya-ayang bagay ang aming systems (halimbawa, ginagamit ang mga numbers naming para mang-harass ng tao), maaring i-report ang mga bagay na ito sa mga kinauukulang law enforcement agencies. Sa mga ganitong pagkakataon, maating i-release ng Walk Free ang mga personal na impormasyon, kasama na dito ang pangalan at address, sa mga agencies na ito.

Paki-review paminsan-minsan ang privacy policy na ito dahil mino-modify namin ito kapag kinakailangan. Ang huling privacy policy ay ni-revise namin nung XX.XX, 2012. Tuwing bibisita kayo sa site, ibig sabihin ay tinatanggap niyo ang mga patakaran na nakalarawan sa privacy policy ng panahong bumisita kayo sa site. Tinatanggap niyo din ang mga p[atakaran at kondisyon sa paggamit, na maaring nakalantad sa iba’t ibang bahagi ng Site, kasama na dito ang iba’t ibang mga section kung saan pwedeng magbigay ng donasyon, pumirma sa petisyon o mag-send ng email, at ang pagsali sa aming mga photo campaigns.

Ang privacy policy na ito ay naga-apply sa mga transakyon at gawain sa site at sa lahat ng data na naipon habang nasa site kayo’t ginagawa ito. Ang privacy policy na ito ay di naga-apply sa mga webpage ng ibang organisasyon kung saan kami’y naka-link, sa dahilan na baka iba ang kanilang privacy policy kaysa sa amin. Hindi rin ito naga-apply sa anumang uganayan sa pagitan niyo at ng Walk Free na naganap offline.

Mga Petisyon At Survey

Para sa mga petisyon at survey na inyong pinirmahan at kinumpleto, ang inyong pangalan, tinitirhan at mga komento’t puna ay tinatrato naming as public information – – halimbawa, pwede kaming magbigay ng naipong petisyon, kasama ang mga komento’t puna niyo, sa mga lider ng gobyerno at iba pang targets, o kaya sa press. Hindi naming gagawing publicly available ang klaye na tinitirhan niyo, pero maaring ipadala naming sa kinauukulang target bilang bahagi ng isang petisyon. Ito ay standard industry practice sa mga sitwasyong ganito. Hinding hindi naming ipamimigay ang inyong email address o numero ng telepono nang walang pahinutlot galing sa inyo. Maari din naming gawing available sa publiko at sa press ang inyong mga komento’t puna, kasama ang inyong pangalan at kung saang siyduad o estado kayo nakatira. Hindi responsibilidad ng Walk Free ang nilalaman ng paggamit ng mga campaign targets ng email address niyo.

Mga Wari Galing Sa Research

Maari kaming mag-analyze ng aggregated na impormasyon mula sa mga miyembro ng Walk Free at ang kanilang mga aksiyon para sa research na may kaugnayan sa pagpapabuti sa aming hinahangad na epekto sa pang-kasalukuyang pang-aalipin. Maari kaming maglantad ng ganitong klaseng data at research sa mga third parties, pero gagawin naming ito sa paraan na hindi kayo makikilala.

Pagpapadala Ng Email Sa Pamamagitan Ng Walk Free

Sa ilan-ilang kaso, bibiyan naming kayo ng paraan para makapagpadala ng individual na e-mail sa mga world leaders pati na rin sa Letters To The Editor ng iba’t ibang news publications sa pamamagitan ng aming website. Ang mga email at mensaheng ito ay nasa pangalan you, kasama ang inyong email addrtess bilang return address at ang inyong buong pangalan at mga contact information. Ang mga email at mensaheng ito ay ipapadala lang pag may pahintulot niyo na maari niyong ibigay gamit ang inyong email too. Kayo ang tanging may responbsibilidad sa nilalaman ng mga mensaheng ipapadala ninyo. Walang responsibilidad ang Walk Free sa nilalaman ng paggamit ng inyong email address ng mga campaign targets.

Mga Transaksyong Pananalapi

Kung nais niyong pasukin ang isang transaksyong pananalapi sa Walk Free, ang impromasyon ng inyong credit card ay gagamitin n gaming secure online payment system. Hindi tintatago ng Walk Free ang anumang impormasyon ng credit card ng sino man.

Mga Phone Campaigns

Paminsan-minsan, maaring tawagan kayo sa telepono ng mga staff members o volunteers ng Walk Free tugnkol sa mga urgent campaigns. Kung binigay niyo ang inyong telepono sa amin sa pamamagitan ng aming website , maaring isa kayo sa tawagan. (Ang mga staff members namin at volunteers ay nakatali sa mga patakaran ng Walk Free privacy policy at hindi gagamitin sa anumang paraan ang inyong personal na inpormasyon.) Kung nais niyong permanenteng matanggal sa aming phone list, magpadla lang ng email sa info@walkfree.org at ilagay bilang subject ang “Unsubscribe phone number”. Bigyan niyo kami ng 8-10 business days bago matanggal ang inyong impormasyon.

Kabataan

Hindi kumukuha ng personal na impormasyon mula sa mga bata ang Walk Free. Ang mga bisita sa site na 13 anyos at mas bata pa ay dapat may pahintulot at akay ng magulang o legal guardian pag gumagamit ng Site at ang mga magulang o legal guardian na ito ay dapat magbigay ng kanilang personal na impormasyon para sila ay makilala. Halimbawa ang mga bisita sa site na 13 anyos at mas bata pa ay hindi dapat pumasok sa mga transaksyong pananalapi o gamitin ang Walk Free email tool.

Cookies

Ilang bahagi ng site ay protektado ng password. Gagamit kami ng cookie(ang cookies ay nasa computer niyo at kontrolado ng inyong browser) para makabalik kayo sa mga bahagi ng site na protektado ng password. Kung nais niyong i-disable ang mga cookies na ito, ang help portion ng tool bar sa karamihan ng mga browser ay may mga tagubilin kung paano gagawin ito. Kung naka-set ang browser ninyo para i-disable ang mga cookies, hindi kayo makakapasok sa mga ibang bahagi ng site.

Data Tracking

Para lalo gumada ang serbisyo naming sa mga miyembro, gumagamit kami ng cookies at periodically ina-analyze namin ang web logs. Maari kaming mangolekta ng mga IP address para lalo naming maintindihan kung saan nanggagaling ang web traffic naming at para na rin makapagbigay ng serbisyo sa mga miyembro na mas akma sa kanila.

Maari din kami gumamit ng third party services kagaya ng Google Analytics. Naututulungan kami nitong maunawaan ng mas mabuti ang traffic patterns at malaman kung may problema sa aming website. Maari din kaming gumamit ng mga embedded images sa mga email para masundan ang open rates para sa aming mga mailings, para rin masabi naming kung alin dito ang pinaka-kaayaaya sa aming mga miyembro. Ang mga URL na nasa email ay may ID na nakakatulong sa aming mas kilalanin ang mga taong gumagawa ng hakbang at aksyon na gamit ang web page. Ginagamit naming ang mga URL na ito para padaliin ang proseso ng pagpirma sa petisyon at paggawa ng survey. Minsan pwede kaming magbigay ng URL na pinaikli mula sa mas mahabang URL na may ID. Ito’y ginagawa naming para pasimplihin ang display at para iwasan ang mga links na mabasag oag kinopya and siguraduhing compatible ito sa mga email na hindi nagha-handle ng mahahabang URL. Kapag mas maikling UYRL ang naka-display sa email, makikita mo ang buong URL sa address bar ng browser pag pumasok ka sa webpage.

 

Mga Link Sa Ibang Website

Maaring mag-provide ng links sa third party web sites ang Walk Free at ang ibang web sites ay maari ding mag-provide ng links sa Site. Ang mga Third Party web sites ay may sariling patakaran sa paggamit at mga privacy policies. Walang control ang Walk Free sa mga third party web sites,at sa paggamit niyo ng Site,sumasang-ayon kayo na walang respobsibilidad ang Walk Free sa availability ng mga third party sites na ito , at hindi nila ini-endorso, at wala silang responsibilidad o pananagutan sa anuman nilalaman, patalastas, produkto o iba pang materyales sa mga sites na ito. At sumasang-ayun din kayo na walang responsibilidad o pananagutan ang Walk Free, direkta man o hindi, sa anumang kapansanan o kawalan na sanhi o pinaghihinalaang sanhi ng paggamit ng anumang nilalaman, patalastas, produkto o iba pang materyales sa mga sites na ito.

Mga Pagbabago Sa Privacy Policy

Maaring baguhin o ayusin ng Walk Free ang privacy policy sa anumang panahon nilang palagay ay tama. Kung malaki ang mga pagbabago sa paraan kung paano kami mangolekta o gumamit ng mga personal na impormasyon, ito naman ay ibabalita naming sa Site sa paraang madali ninyong Makita. Hindi naming babaguhin o aayusin ang aming mga patakaran at pamamalakad para bawasan ang seguridad ng mga impormasyon niyong binibigay sa amin, at lalo na kung walang pahintulot ninyo. Hinihikayat namin kayo na pana-panahon nyong bisitahin ang page na ito para suriin ang mga kasalukuyan naming patakaran.

Contact

Kung may mga tanong kayo tungkol sa privacy statement na ito, sa inyong personal na impormasyon o sa mga pamamalakd ng Site na ito, pwede niyo kaming kontakin sa info@walkfree.org.

Email Galing Sa Walk Free

Magpapadala ang Walk Free ng email updates tungkol ditto at sa iba pang importanteng kampanya. Kung ninanais niyo na mag-unsubscribe sa aming email list, padalan lang kami ng email sa info@walkfree.org at gawing “unsubscribe” ang subject heading.

Mga Alituntunin At Kondisyon

Ang paggamit na Site na ito ay nasasa-ilalim ng mga sumusunod na Alituntunin at Kondisyon.

1. Ang paggamit niyo ng site ay nangangahulugang tinatanggap niyo ang mga alituntunin at kondisyon na may bisa sa petsa ng inyong unang paggamit
2. May karapatan ang Walk Free na baguhin ang mga Alituntunin at Kondisyon anumang oras ang sa pananaw nila ay nararapat sa pamamagitan ng pag-post ng mga pagbabago online. Ang patuloy na paggamit ninyo ng Site pagkatapos ma-post ang mga pagbabagong ito ay nangangahulugang tinatanggap niyo din ito.
3. Sang-ayon kayo na gagamitin niyo lang ang site na ito para sa mga layuning hindi lumalabag sa anumang batas, at sa paraan na hindi nakakaapak sa mga karapatan, or pigilan ang paggamit ng Site ng anumang third party.
4. Ang site na ito at anumang impormasyon, pangalan, litrato, larawan, logo, tungkol o may kaugnayan sa Walk Free ay binibigay “as is” ay walang pag-eendorso o pangangatawang ginagawa at walang anumang warranty na pinapahayag o pinapahiwatig. Hindi magkakaroon kailan man ng pananagutan ang Walk Free sa anumang uri ng pinsala na matatamo ng gagamit.
5. Hindi din ginagarantya ng Walk Free na ang mga functions sa mga material sa Site ay walang error, na maayos ang anumang diperensiya, or ang site na ito o ang server ay livbre sa mga virus o pinangangatawanan ang buong functionality, accuracy at reliability ng mga materyal.
6. Mga ilang paghihigpit sa copyright: Ang komersyal na gamit o pag-publish ng lahay o anumang bagay na naka-display ay mahigpit na pinagbabawal ng walang nangunang pahintulot galing sa Walk Free. Kung kilangan niyo ng karagdagang impormasyon tungkol sa nilalaman kontakin kami sa info@walkfree.org.
7. Walang responsibilidad ang Walk Free sa nilalaman ng external Internet Sites.
8. Anumang komunikasyon o materyal na pinapadala niyo, o pino-post niyo sa anuamng bahagi ng site na pang-publiko, kasama ang anumang data, tanong, puna, mungkahi, ay, at tatratuhin bilang, non-confidential and non-proprietary information.
9. Kung may sigalot sa pagitan ng Alituntunin at Kondisyon na ito at iba pang mga patakaran sa Site , ang huli ang mangingibabaw.
10. Ang mga Alituntunin at Kondisyon na ito ay pinapamahalaan alinsunod sa mga batas ng United States of America. Anumang pagtatalo ay nasasailalim ng jurisdiction ng mga Courts ng Unites States of America.
11. Kapag itong mga Alituntunin at Kondisyong ito ay hindi tinanggap ng buong-buo, mawawalang bisa ang karapatang gamitin ng Site.
12. Ang pananaw ng mga contributor sa website ay hindi ibig sabihing panananw din ng Walk Free.