Karagdagang Kaalaman Tungkol Sa Modern Slavery

Ngayon, madaming tao ang biktima ng trafficking at inaalipin sa maraming bansa sa buong mundo. Ito ay nangyayari at tinatago sa mga pabrika, sa mga kabukiran, sa mga pamamahay, sa mga siyudad at bayan ng pinakamayayaman at pinakamahihirap na bansa sa mundo. Pero sa pamamagitan ng lakas ng isang kilusang sakop ang buong mundo, mga social network, at taknolohiya, maisisiwalat natin ang mga krimeng ito na tinatago sa mata ng tao – upang ang ating henerasyon ang maging huling henerasyon na kumakailangang kumilos laban sa kalakaran ng buhay ng tao.

img

Ipinagbabawal ang pang-aalipin sa halos lahat ng bansa sa mundo ngunit, nagpapatuloy pa rin ito.

Kahit saan ka man naroroon, malapit ka dito. Apektado ang madaming tao sa pinakamayayaman at pinakamahihirap na bansa sa mundo ng pang-kasalukuyang pang-aalipin. Libo ang binibilang na tao na inaalipin sa mga mina at pabrika pero pwede din itong mangyari sa isang batang babae na inaalipin sa tahanan ng isang taong hindi niya kilala at pinipilit maghtrabaho ng walang bayad. Source: U.S. State Department

Humigit-kumulang 35.8 milyon katao ang pinipilit mabuhay sa ilalim ng pang-aalipin sa buong mundo.

Ito ay ang pinakamaraming bilang kaysa sa ano mang panahon sa kasaysayan ng mundo. Maraming tao ang nag-aakala na matagal nang natigil ang pang-aalipin. Ngunit mas marami pang inaalipin sa kasalukuyan kaysa sa bilang ng taong dinala galing Africa patungong America sa malawakang trans-Atlantic slave trade noong ika-17th at ika-19th na siglo. Source: Global Slavery Index 2013

img

Karamihan ng mga taong inaalipin ay nasa 18 hanggang 24 taong gulang.

Ang mga biktima ng pang-aalipin ay maaring maging kasing-bata ng 5 or 6 taong gulang – ang kanilang kabataan pinag-kait na sa kanila. Mga teenager na gusto lamang magkaroon ng mas maayos na kabuhayan ay madalas napapasubo sa trabaho sa malayong lugar na nagiging isang bangungot dahil ito pala ay mauuwi sa pang-aalipin. Ang pang-aalipin ay problema ng ating henerasyon. At ang henerasyon natin ang dapat gumawa ng solusyon. Source: International Organisation for Migration

Humigit-kumulang 32 bilyong US dollar ang kinikita ng mga nang-aalipin.

Malaki ang kita sa pang-aalipin, halos 32 bilyong US dollar kada taon, mas higit pa sa kita kung ipagsama-sama mo ang inilalabas ng Iceland, Nicaragua, Rwanda at Mongolia. At hindi lang ito problema sa malalayo’t mahihirap na bansa dahil halos kalahati ng kitang ito, mga 15.5 bilyong US dollar, ay kinikita sa mga mayayaman at industrialized na bansa. Source: International Labor Organization

img

Ang pag-yayari ng mahigit-kumulang 122 na produkto sa ating mga tahanan na nagmumula sa 58 na bansa sa buong mundo ay nanggagaling sa pang-aalipin.

Ayon sa opisyal na pagsusuri ng US Government, madaming produkto- kagaya ng diamante galing Africa, bricks galing Brazil at hipon galing Southeast Asia – ay produktong ginagawa ng mga manggagawang inaalipin at pinipilit, sa pamamagitan ng pananakot, na magtrabaho para sa ubod na liit na sweldo o minsan para sa wala, at gumawa ng mga bagay na ginagamit natin sa pang-araw araw, kagaya ng soccer balls, bulaklak at tsokolate. Source: U.S. Department of Labor – ILAB